پروژه‌هایِ ــــــــرمایه‌گذاری و حوزه‌هایِ فعالیت

سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با هدف خلق ارزش پایدار برای ذینفعان در حوزه‌هایِ نفت، انرژی و آب

انرژی

انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های برق‌آبی، نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تولید برق و انرژی


آب و فاضلاب

مجتمع‌های تولید آب شیرین و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و صنایع مرتبط