نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک اشتهارد به ظرفیت ۲۴ مگاوات

نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک اشتهارد به ظرفیت ۲۴ مگاوات

احداث نیروگاه ۲۴ مگاواتی تولید پراکنده مقیاس کوچک اشتهارد

دوره احداث: 1 سال

دوره بهره برداری: 24 سال

محل اجرا: شهرک صنعتی اشتهارد

جهت احداث این نیروگاه بر ا ساس مطالعات انجام شده و دسترسی های موجود می توان بنابر توان مجموعه در قالب یک پروژه به ظرفیت 24 مگاوات و یا چند پروژه با این ظرفیت اجرایی گردد. طول عمر پروژه 25 سال خواهد بود که یک سال به عنوان سال احداث و دوران بهره برداری طرح 24 سال پیش بینی شده است.

 

مستند نیروگاه 24 مگاواتی شهرک صنعتی اشتهارد