اجرای شبکه فاضلاب و تصفیه خانه شهر میبد

واگذاری تکمیل تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر میبد و روستاهای همجوار در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و مبین به روش بیع متقابل

دوره احداث: 5 سال

دوره بهره برداری: 25 سال

محل اجرا: شهر میبد

دستگاه اجرایی طرح (سرمایه پذیر) :  شرکت آب و فاضلاب استان یزد

 

مراحل اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میبد

 

مراحل اجرایی تصفیه خانه شهر میبد  با ظرفیت 21000 متر مکعب بر شبانه روز

 

مستند طرح فاضلاب میبد